KONTAKTY

Uhlí Morava s.r.o.
Adresa skladu: Na Kopci 7, Havířov 73601
tel: +420732777969
napište nám
viz mapa v kontaktech

NOVINKY

arr3arr3Uhlí a voda - doporučujeme přečístProdukce bílinského nízkosirnatého uhlí vykazuje dlouhodobě průměrné hodnoty obsahu veškeré vody v...

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 475 Kč
skladem
naše cena 470 Kč
skladem
naše cena 490 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 475 Kč
skladem
naše cena 470 Kč
skladem
naše cena 470 Kč
skladem

Reklamační řád
reklamační řád

Reklamační řád na hnědé uhlí

1. Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých druhů hnědého uhlí podle ČSN 441440 a katalogy pevných paliv.

2. Jakostní reklamace zasílá kupující písemně na adresu prodávajícího Nádražní 202, Velké hoštice 74731 nebo osobně na pobočce sepíše s prodávajícím reklamační protokol.

3. Prodávající neodpovídá za vady jakosti uhlí, které byly způsobeny po splnění dodávky nebo byly způsobeny neodvratitelnými událostmi.

4. Záruční doba pro zjevné vady je 10 dnů od data expedice dle účtenky z eet. Po převzetí dodávky bezodkladně oznámí kupující prodávajícímu zjištěné vady jakosti s uvedením návrhu na jejich vypořádání. Dohodnutý způsob vypořádání nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

6. Prodávající je povinen neprodleně sdělit kupujícímu, zda se dostaví k vyřízení reklamace do tří pracovních dnů od jejího nahlášení.

7. Kupující, kterému vznikl nárok na slevu z prodejní ceny, není oprávněn požadovat jinou náhradu škody způsobenou jakostí paliva, na kterou se sleva vztahuje.

8. Neumožní-li kupující prodávajícímu prověřit jakost reklamovaného paliva,nenese prodávající odpovědnost za reklamované vady.

9. Při reklamační činnosti v místě kupujícího je povinen kupující vytvořit prodávajícímu vhodné podmínky k ověření oprávněnosti jakostní reklamace.

10. Kupující může disponovat s reklamovanou dodávkou pouze po dohodě s prodávajícím.

11. Náklady na rozhodčí analýzu nese prodávající jen tehdy, byla-li vada jakosti prokázána.

12. Prodávající nejpozději do jednoho měsíce od obdržení protokolu o vadách sdělí kupujícímu, jakým způsobem byla reklamace vyřízena.

13. Váhové reklamace uplatňuje kupující u dodavatele ihned při dovozu uhlí.

14. Mokré či vlhké uhlí nelze považovat za vadu.

15. Dle katalogu výrobce může hnědé uhlí obsahovat až 15% podsitného a nadsitného.

16. Zákazník je povinnen uhlí před naložení do kamen vizuálně překontrolovat. Prodávající nenese zodpovědnost za vady vznikle nasypaním nevhodného druhu či velikosti paliva do kotle.

Reklamační řád černé uhlí

Záruka na zboží se poskytuje v rozsahu obecně platných předpisů s ohledem na povahu zboží. Reklamaci zboží uplatňuje kupující u prodávajícího prostřednictvím pošty nebo osobně na adresu prodávající pobočky tj. Nádražní 202, Velké Hoštice 747 31 nebo e-mailem na adrese info@uhli-morava.cz s doručením originálu dokladu o koupi nebo dodacího listu a dle povahy zboží i doložením fota vady zboží. Termín na vyřízení reklamace začíná plynout doručením všech podkladů.

Reklamaci lze uplatnit jen na ucelenou dodávku. Kupující je povinen uvést v čem spočívá vada reklamovaného pevného paliva a jakou náhradu za ní žádá. Oprávněný pracovník prodávajícího s kupujícím sepíše reklamační protokol.

a. Množstevní reklamace – lze uplatnit pouze při převzetí zboží. Pozdější reklamaci nelze již uznat. Pokud se při kontrolním převážením zjistí neoprávněnost reklamace, uhradí kupující prodávajícímu veškeré náklady spojené s kontrolním převážením.

b. Pohledová reklamace – uplatňuje se při převzetí zboží u řidiče. Pohledovou reklamací se rozumí vyšší obsah podsitného v dodávce pevného paliva. Jednotlivé parametry podsitného jsou odlišné pro jednotlivé druhy pevného paliva a jsou uvedeny v katalogu výrobce. 

c. Kvalitativní reklamace (skryté vady) – lze uplatnit do 3 měsíců od převzetí zboží, pokud nedošlo k podstatné změně dodaného zboží vinou kupujícího čí odběrem minimálně 30% z dodaného množství paliva. Skrytou vadou se rozumí nižší výhřevnost, než která je uvedena v katalogu výrobce či dehtování. Zvýšená vlhkost uhlí není kvalitativní vada. Skrytá vada se prokazuje laboratorním rozborek vzorku odebraného z reklamované dodávky. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku pevného paliva a odděleně uskladnit dodané zboží, dokud nebude reklamace vyřízena. Následně kupující hradí prvotní náklady na rozbor dodaného paliva pokud se neprokáže, že je reklamace oprávněná. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace kupující.

d. Při nakládání a skládání briket prodávající neručí za škody vzniklé na briketách při této manipulaci, neboť se mohou poškodit.